RECENT ACTIVITIES
line   31 มีนาคม 2561
   ราตรีอ่างแก้วจังหวัดพะเยา


   26 มีนาคม 2561
   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า มช. คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ


   17 กุมภาพันธ์ 2561
   ราตรีอ่างแก้ว มช. พิษณุโลก


   2 กุมภาพันธ์ 2561
   ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


   22 มกราคม 2561
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.25601 2 3 4 5 6 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น