นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2555

รหัส : 07
นพ.เธียร ธิติวรณะ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
วิสัญญีแพทย์ ณ สหรัฐอเมริกา
สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
รหัส : 08
นพ.เมธ (เม่ง) โชคชัยชาญ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ประธานกรรมการ โรงพยาบาลศุภมิตรฯ
สาขาบริการสังคม
รหัส : 13
ดร.ทรงภพ พลจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 14
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ วท.บ. (เคมี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มช.
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 14
ศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์ มช.
สาขานักวิชาการ
รหัส : 15
ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี พ.บ. (แพทยศาสตร์)
อธิบดีกรมอนามัย
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 15
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
ดร.พัลลภา เรืองรอง ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ผอ.สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี
สาขาบริหารกิจการพลังงาน
รหัส : 16
นายธานินทร์ สุภาแสน ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ วศ.บ. (โยธา)
อธิบดีกรมทางหลวง
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 17
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 18
นายวันชัย สุทธิวรชัย ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 23
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ศศ.บ. (การบัญชี)
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท “ตนานุวัฒน์”
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 24
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์
สาขาบริการสังคม
รหัส : 24
รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น