นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2550

รหัส : 037030
นพ.สนั่น แสงสำราญ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
เจ้าของคลินิกในเครือ Pemiscot Memorial Medical Center. USA.
สาขาบริการสังคม
รหัส : 084034
นายสันติ ฤกษ์จำนง ร.บ. (รัฐศาสตร์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สาขาบริการสังคม
รหัส : 085067
รศ.นายแพทย์ปิยะ เนตรวิเชียร พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลบางกอก
สาขาบริหารองค์กร
รหัส : 107028
ศ.แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขานักวิชาการ
รหัส : 108037
นายพินิจ กอศรีพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 114741
นายอภิชิต อสัตภวาสี ร.บ. (รัฐศาสตร์)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 117919
นางดวงใจ แก้วปราณีต อนุปริญญาพยาบาล
ประธานบริษัท D.P. Trading Inc. มลรัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 124351
พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สาขานักวิชาการ
รหัส : 124739
พตอ. สมจิตร นาสมยนต์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ปัตตานี
สาขาอุทิศตนเพื่อสังคม
รหัส : 134
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
สาขาอุทิศตนเพื่อสังคม
รหัส : 135221
นายอิสระ ขาวละเอียด วท.บ. (ชีววิทยา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษั สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 1506026
นายอุทร ภูษิตกาญจนา วศ.บ. (โยธา)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทรา จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 2011034
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขานักวิชาการ
รหัส : 2401234
นางนงค์นาถ ห่านวิไล ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
สาขาบริการสังคม
รหัส : 2402182
นายสนั่น ธรรมธิ ศศ.บ. (มัธยมศึกษา)
นักวิชาการศึกษา 6 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น