นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี 2526-2545

 

ประจำปี พ.ศ. 2526
1 ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย 047002 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
2 คุณดวงวดี     สังโขบล 097808 วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
3 ศ.ดร.ทวีศักดิ์  ระมิงค์วงค์ 095024 วท.บ. (ธรณีวิทยา)
4 คุณไพบูลย์     นิลพิบูลย์ 172505 ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
5 คุณวัชระ         ตันตรานนท์ 094107 ศศ.บ. (บัญชีและการบริหารธุรกิจ)
ประจำปี พ.ศ. 2527
1 ดร.สุรินทร์            ธรรมนิเวศ 074015 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
2 รศ.ทพ.แสวง         โพธิ์ไทรย์ 127419 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
ประจำปี พ.ศ. 2529
1 รศ.ดร.คณิต          เศรษฐเสถียร 074062 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
2 คุณมนตรี             มานะ 094134 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
3 คุณถิรวัฒน์           ธนานันต์ 124815 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
4 คุณสมศักดิ์           พงษ์แก้ว 2202427 ศศ.บ. (การศึกษาผู้ใหญ่)
5 คุณธัญญลักษณ์    จ้อยจรูญ 2202546 ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ประจำปี พ.ศ. 2530
1 ศ.ดร.กิตติชัย          วัฒนานิกร 095274 วท.บ.เกียรตินิยม (ฟิสิกส์)
2 นพ.ธวัช                 สุนทราจารย์ 097018 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ประจำปี พ.ศ. 2531
1 ทพ.โคสิต             อบสุวรรณ 2009006 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
2 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์       อังกสิทธิ์ 118033 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
3 ศ.มณี                  พยอมยงค์ 112430 ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
4 คุณสุเทพ              เทือกสุบรรณ 124302 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
5 คุณสุภาพ              คลี่ขจาย 111518 ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
6 คุณศันสนีย์            วัฒนานุกุล     081161 ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
7 คุณจรัส                 พั้วช่วย 128005 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ประจำปี พ.ศ. 2537
1 คุณกวี                   วงศ์พุฒ 172402 ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
2 คุณคำรณ               หว่างหวังศรี 2101038 ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
3 นพ.ธีรวัฒน์             ร่มไทรทอง 107013 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
4 คุณดุสิต                 ศิริวรรณ 081068 วท.บ. (จิตวิทยา)
5 คุณปรีชา               เลิศไพรวัน 088031 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
6 รศ.พรจันทร์            สุวรรณชาติ 06....... อนุปริญญาพยาบาลและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
7 คุณวราภรณ์            ศฤงคารศิริ 125103 วท.บ. (คณิตศาสตร์)
8 ดร.วิชาญ               ศิริชัยเอกวัฒน์ 131232 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
9 คุณวิษณุ                โชลิตกุล 2201279 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
10 อ.วิศิษฐ์ศักดิ์           ไทยทอง 081035 วท.บ. (จิตวิทยา)
11 คุณศุภชัย              ศาสตร์สาระ 3003034 ศศ.บ. (วิจิตรศิลป์)
12 ดร.ศุภพรพงศ์          ชวนบุญ 2105219 วท.บ. (เคมี)
13 คุณสมภพ              บุญต่อยุทธ 2004468 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
14 คุณสวัสดิ์               ศรีสุวรรณดี 094133 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
15 ดร.อุไรวรรณ           ตันกิมยง 074065 วท.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
ประจำปี พ.ศ. 2538
1 คุณนเรศ               สัตยารักษ์ 0950341 วท.บ. (ธรณีวิทยา)
2 ผศ.ดร.นิพนธ์          ตุวานนท์ 075008 วท.บ. (เภสัชศาสตร์)
3 รศ.ดร.บุญล้อม       ชีวะอิสระกุล 088003 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
4 รศ.วิลาวัณย์          เสนารัตน์ 2212110 วท.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข)
5 คุณอมรพันธุ์           นิมานันท์ 114756 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
6 คุณอัจฉรา             กรรณสูต 071030 ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
ประจำปี พ.ศ. 2539
1 คุณกำพล              แกล้วทนงค์ 074034 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
2 คุณคัทลียา            นุดล 131012 ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
3 คุณจิระวัชร์            เข็มสวัสดิ์ 098116 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
4 ผศ.ดร.ธีรพงศ์         ธนสุทธิพิทักษ์ 075106 วท.บ. (ธรณีวิทยา)
5 ผศ.ดร.ปิติ             ทฤษฏีคุณ 075035 วท.บ. (เภสัชศาสตร์)
6 คุณรัตนาภรณ์         ตั้งพูลผลวิวัฒน์     105068 วท.บ. (เคมี)
7 คุณวิเชฏฐ์             โรจนธรรมกุล     074068 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
8 คุณอาจหาญ          ศิริพูล 124754 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
9 อ.อุษณีย์              คงถาวร 081008 ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ประจำปี พ.ศ. 2540
1 นพ.รัธชัย               ฤทธาภรณ์ 075049 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
2 คุณสุรอรรถ             ทองนิรมล 084084 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
3 ศ.นพ.สุทัศน์            ฟู่เจริญ 107045 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
4 คุณวราวุธ               สุธีธร 105401 วท.บ. (ธรณีวิทยา)
5 คุณสิงห์                 ตั้งเจริญชัยชนะ 148062 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
6 คุณธีระพงษ์            โสดาศรี 151027 ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
ประจำปี พ.ศ. 2541
1 คุณสุริยศักดิ์            สุริยมณี 104454 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
2 พ.ต.อ.ภาณุรัตน์       มีเพียร 114752 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
3 ผศ.ดร.นิธิภาวี         ศรีสุข 127406 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
4 คุณวงศ์ศักดิ์           สวัสดิ์พาณิชย์ 134147 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
5 ดร.กระหยิ่ม            ศานต์ตระกูล 135262 วท.บ. (ฟิสิกส์)
6 ดร.กฤษณา            ไกรสินธุ์ 137203 วท.บ. (เภสัชศาสตร์)
7 รศ.ดร.ศิริพร            ขัมภลิขิต 137805 วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
8 คุณกำธร                ล้อวงศ์งาม 138058 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
9 ผศ.สุพรรณ              ทองคล้อย 141125 ศศ.บ. (ภาษาไทย)
10 คุณโอวาส              จิโนรส 165202 วท.บ. (ธรณีวิทยา)
11 นพ.โกวิทย์             วระพงษ์สิทธิกุล 187004 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
12 พญ.ดวงรัตน์           เชี่ยวชาญวิทย์ 2507019 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ประจำปี พ.ศ. 2542
1 คุณปานชัย             บวรรัตนปราณ 114762 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
2 คุณประจิตต์            อุดหนุน 118028 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
3 รศ.ดร.เกตุ              กรุดพันธ์ 135237 วท.บ. (เคมี)
4 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์     รักอริยะธรรม 136007 วศ.บ. (โยธา)
5 คุณทัศนีย์               ศรีมงคล 141250 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
6 คุณปรีชา               โกวิทยา 145074 วท.บ. (เคมี)
7 ศ.ดร.ยศ                สันตสมบัติ 174154 วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
8 ผศ.ดร.สุพรรณ         ฟู่เจริญ 197649 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ประจำปี พ.ศ. 2543
1 พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศ   จุลเกียรติ 085014 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
2 ดร.วีระชัย                ณ นคร 105186 วท.บ. (ชีววิทยา)
3 ดร.สามารถ              ราชพลสิทธิ์ 166091 วศ.บ. (โยธา)
4 นพ.บัญชา               พงษ์พานิช 187027 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
5 คุณอภิรักษ์              โกษะโยธิน 2208139 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ประจำปี พ.ศ. 2544
1 ศ.พญ.อุษา              ทิสยากร 085146 พ.บ. (แพทยศาสตร์)
2 คุณดิเรก                 ก้อนกลีบ 142422 ศศ.บ. (ภาษาไทย)
3 คุณชาลี                  ตั้งจีรวงษ์ 155229 วท.บ. (เคมี)
4 คุณจาตุรนต์             ฉายแสง 167011 คณะแพทยศาสตร์
5 คุณบุญพีร์                พันธ์วร 184405 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ประจำปี พ.ศ. 2545
1 อ.ภูธร                 ภูมะธน 121419 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
2 คุณฉกรรจ์            แสงรักษาวงศ์ 138047 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
3 ผศ.ดร.จันทร์จิรา    วงษ์ขมทอง 147829 วท.บ. (พยาบาล)
4 ภก.ทวีศักดิ์          สีทองสุรภณา 167208 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
5 คุณยงยุทธ          ติยะไพรัช 2208701 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
6 พ.ต.อ.วุฒิ           วิทิตานนท์    3484469 ร.ม.  (การเมืองการปกครอง)


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น