นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2561

รหัส : 08
นายแพทย์วิเชษฐ บุณยปรีดี
สาขาบริการสังคม
คณะแพทยศาสตร์
รหัส : 10
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย
สาขาวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส : 12
นายรัตน์ ปาละพงศ์
สาขาบริการสังคม
คณะศึกษาศาสตร์
รหัส : 12
เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
สาขาบริการสังคม
คณะเภสัชศาสตร์
รหัส : 15
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
สาขาบริหารองค์กร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รหัส : 15
ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
สาขาวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส : 15
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
สาขาบริหารราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
รหัส : 16
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
สาขาบริหารราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
รหัส : 18
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
สาขาบริหารราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัส : 19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
รหัส : 21
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
สาขาบริหารราชการ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รหัส : 21
นายพรอุดม โชติมโนธรรม
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส : 22
นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์
สาขาบริหารองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์
รหัส : 23
นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์
สาขาบริหารองค์กร
คณะมนุษยศาสตร์
รหัส : 23
นางจินตนา จิตรสกุล
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
รหัส : 23
นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล
สาขาบริหารราชการ
คณะแพทยศาสตร์
รหัส : 23
ทันตแพทย์ ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
สาขาบริการสังคม
คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัส : 25
รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทร์รักษ์
สาขาบริการสังคม
คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัส : 26
นางศศิวิมล อยู่คงแก้ว
สาขาบริการสังคม
คณะการสื่อสารมวลชน
รหัส : 26
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
สาขาบริหารองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส : 27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คณะวิจิตรศิลป์
รหัส : 30
นางพิกุล ศรีมหันต์
สาขาบริหารองค์กร
คณะเศรษฐศาสตร์
รหัส : 32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คณะวิจิตรศิลป์
รหัส : 36
พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
สาขาบริการสังคม
คณะนิติศาสตร์


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น