นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2560

รหัส : 12
พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
สาขาบริหารราชการ
คณะการสื่อสารมวลชน
รหัส : 12
รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
สาขาวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส : 15
อาจารย์พวงเพชร นิธยานนท์
สาขาวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัส : 16
นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
สาขาบริหารราชการ
คณะเทคนิคการแพทย์
รหัส : 17
นางลินดา วิทยะสิรินันท์
สาขาบริการสังคม
คณะบริหารธุรกิจ
รหัส : 18
ผศ.อาคม ตันตระกูล
สาขาบริการสังคม
คณะศึกษาศาสตร์
รหัส : 18
นางจีรนันท์ วงษ์มงคล
สาขาบริหารราชการ
คณะเศรษฐศาสตร์
รหัส : 18
รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
รหัส : 18
รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์
สาขาวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
รหัส : 19
ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
รหัส : 19
รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
สาขาวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์
รหัส : 20
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
สาขาบริหารราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส : 22
นางสมร เทิดธรรมพิบูล
สาขาบริหารรัฐกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
รหัส : 22
นายสุรพล โตวิวัฒน์
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส : 22
ดร.หรรษา เทียนทอง
สาขาบริการสังคม
คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส : 23
นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รหัส : 29
ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
สาขาวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัส : 32
ดร.ปิยสุดา ม้าไว
สาขาวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์
รหัส : 42
นายบุญทา ชัยเลิศ
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น