นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2552

รหัส : 085031
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
กรรมการผู้จัดการบริษัท TNDT จำกัด (มหาชน)
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 117017
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 124386
นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 144357
นายมานิต วัฒนเสน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 144314
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ศาสตราจารย์ 10 สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
สาขานักวิชาการ
รหัส : 196014
นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง
วุฒิสมาชิก, ประธานบริษัทสระบุรีเครื่องก่อสร้าง จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 2201170
นางผ่องศรี ปิยะยาตัง
บรรณารักษ์ 7 ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง
สาขาบริการสังคม
รหัส : 2703016
รองศาสตราจารย์ วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 3007061
นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ
นายแพทย์ 9 สำนักงานสาธารณสุข จ.ตาก
สาขาบริการสังคม


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น