นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2551

รหัส : 037030
ศ.นพ.สมคิด ศรีดโรมนต์
แพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็ก เมืองลับบอร์ก มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
สาขาบริการสังคม
รหัส : 114442
รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
ประธานกรรมการประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 118023
พลอากาศตรี ธานี ปิณฑะบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ
สาขาบริการสังคม
รหัส : 124454
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 147241
ภก.ศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สาขานักวิชาการ
รหัส : 154152
นายชาติชาย สุทธิกลม
ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปษ.1) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.)
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 2304132
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 2410093
ภก. ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่นแอนด์มอร์ จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 2506108
นายกนิษฐ์ สารสิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด
สาขาบริการสังคม (สื่อสารมวลชน)
รหัส : 2801282
นายมณเฑียร บุญตัน
สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต
รหัส : 4404151
ว่าที่ร้อยตรี อัฐพงศ์ ก้อนลม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
สาขาอุทิศตนเพื่อสังคม


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น