นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2547

รหัส : 057020
พลโทนายแพทย์ประวิชช์ ตันประเสริฐ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 094215
นายสันทัด จัตุชัย ร.บ.(รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 097037
พลเรือโทนายแพทย์ยงยุทธ หรัญโต พ.บ. (แพทยศาสตร์)
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 098015
นายธรรมรักษ์ พิชญกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เจ้าของผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย จังหวัดลำปาง
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 114420
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 131061
นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้จัดการ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 157802
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล พย.บ.(พยาบาลศาสตร์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 182421
นายเจริญ มาลาโรจน์ ศศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
นักเขียนอิสระ นามปากกา มาลา คำจันทร์
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 184134
นายนิกร จำนง ร.บ.(รัฐศาสตร์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 187021
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขานักวิชาการ
รหัส : 188048
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
สาขานักการเมือง
รหัส : 2901083
นางสาวสัตตกมล วรกุล ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ผู้ประกาศข่าวประจำสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 7
สาขาบริการสังคม (สื่อสารมวลชน)


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น