ข้อบังคับ
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดที่ 1

ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ และสำนักงานสาขา

ข้อที่ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ใช้อักษรย่อว่า “สก.มช.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “CHIANGMAI UNIVERSITY ALUMNI” ใช้อักษรย่อว่า “CMUA”

ข้อที่ 2 เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปช้างชูคบเพลิง อยู่ภายในวงกลมที่บราจุชื่อสมาคมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่ปรากฎอยู่ในข้อบังคับนี้

ข้อที่ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่