รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี
- วิเทศสัมพันธ์
- สื่อสารองค์กร
- นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์
E-Mail: rome.c@cmu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารยอาคม ตันตระกูล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
E-Mail: akom.tan@cmu.ac.th


นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
หัวหน้างานธุรการ
นางสายฝน จัตุรัตน์
นางสายฝน จัตุรัตน์
หัวหน้างานประสานงานและกิจกรรม
นางสาววริศรา  เกิดสว่างกุล
นางวริศรา มาละแซม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น