CMU ALUMNI MAGAZINE
line
E-magazine Alumni     ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

   ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561
   สัมภาษณ์พิเศษ CMU Smart City


     ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2559
   สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช (รหัส 11) ผู้หยั่งรากแก้วให้กิจการนักศึกษาเก่า


     ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
   สัมภาษณ์พิเศษ สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (รหัส 23) "นักธุรกิจการเงิน-การลงทุน ระดับอาเซียน"


     ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559
   สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ พญ.อุาา ทิสยากร ผู้วิจัยวัคซีนเพื่อมุ่งพิชิต โรคไข้เลือดออก


     ปีที่ 15 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558
   สัมภาษณ์พิเศษ โฉมใหม่ มช. ... ในก้าวที่ 50


     ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
   สัมภาษณ์พิเศษ ภก.พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (รหัส 24) นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา


     ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2558
   สัมภาษณ์พิเศษ 50 ปี มช. เกรียงไกร ก้าวไกลสู่ ทศวรรษที่ 6


     ปีที่ 14 ฉบับที่ 2-3

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
   สัมภาษณ์พิเศษ 3 กวีซีไรต์ 3 ศิลปินแห่งชาติ ลูกช้าง มช.


     ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2557
   สัมภาษณ์พิเศษ นพ.บัญชา พงษ์พานิช (รหัส 18) อาสาสมัครอิสระ เพื่อสาธารณะประโยชน์1 2 3 4 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น