HISTORY
linealumni

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2544 โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเก่า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

     การจัดตั้งศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่แยกย้าย ประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กลุ่ม ชมรม สมาคม นักศึกษาเก่า ทั้งในระดับจังหวัด และในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังต้องการให้นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปในอนาคตค่านิยม มช.
line

  • มุ่งเน้นคุณภาพ / ความเป็นเลิศ
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • ยึดหลักธรรมภิบาล
  • มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน
  • สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
  • เชิดชูคุณธรรม
  • พัฒนาจิตอาสา / จิตสาธารณะ / จิตบริการ
  • มุ่งเน้นท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ทำงานเป็นทีม
  • เน้นความคล่องตัว

วิสัยทัศน์ มช.
line

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุก
ระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัย
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีพลวัตรเกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น