ADDRESS
line

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสนักศึกษา
คณะ
ภาควิชา
E-mail
ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งวารสาร *
ข้อความที่ต้องการลงวารสาร :
หมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ส่งความคิดเห็นทั่วไป
ส่งข่าวเพื่อนเก่าลงวารสารฯ
สมัครรับวารสาร ลูกช้างสัมพันธ์
(กรุณากรอกที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งวารสารด้วยคะ)

 

กติกาการสมัคร รับวารสารลูกช้างสัมพันธ์
- ผู้สัมครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เป็นผู้ผ่านการรับปริญญา เนื่องจากบัณฑิตใหม่จะมีการสมัครในวันลงทะเบียนบัณฑิต
    อาจทำให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูลได้


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น