รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
Associate Professor Rome Chiranukrom
Vice President
- International Relations
- Corporate Communication
- Alumni Relations
- Public Relations


นางสาวสุวรีย์ จุธากรณ์
Assistant Professor Akom Tantrakul
Director of Alumni Relations Center


นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
JANJIRA WANNARIT
Head of General of Alumni Center
นางสายฝน จัตุรัตน์
SAIPHON JATURAT
Head of Coordination and activity
นางสาววริศรา  เกิดสว่างกุล
WARISARA KERDSAWANGKUL
Computer Technical Officer