นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2559

รหัส : 142012
ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2703029
นายพาณิชย์ สดสี
สาขาบริหารองค์กร
ศิลปบัณฑิต
รหัส : 135110
นายชวลิต ถนอมถิ่น
สาขาบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัส : 176048
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
สาขาบริหารรัฐกิจ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัส : 196089
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
สาขาบริหารราชการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัส : 157070
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
สาขาบริหารราชการ
แพทยศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2507068
รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
สาขาบริหารองค์กร
แพทยศาสตรบัณฑิต
รหัส : 128049
นายวสันต์ ลีละยูวะ
สาขาบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัส : 178151
นางสาวศรีสุรางค์ ศรีศุกรี
สาขาบริการสังคม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัส : 3009020
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
สาขาวิชาการ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รหัส : 187208
ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
สาขาบริหารธุรกิจ
เภสัชศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2211034
นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
สาขาวิชาการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัส : 127806
รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
สาขาบริการสังคม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัส : 198062
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล
สาขาบริหารราชการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัส : 4014013
น.สพ.ณัฐบดี ชัยมณี
สาขาบริหารองค์กร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2804090
นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
สาขาบริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2204445
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
สาขาบริหารราชการ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2101048
ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล
สาขาบริหารองค์กร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รหัส : 194202
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
สาขาบริหารราชการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รหัส : 2204214
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
สาขาบริหารราชการ
รัฐศาสตรบัณฑิต


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น