นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line




ประจำปี : 2558

รหัส : 08
นางสาวอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์
นักธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 09
รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท
อาจารย์พิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
สาขาบริการสังคม
รหัส : 11
นายนภันต์ เสวิกุล
ผอ.บริษัท เบลส์ จำกัด/
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
รหัส : 11
ศ.ดร.สายสมร ลำยอง
ศาสตราจารย์อาวุโส ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มช.
สาขานักวิชาการ
รหัส : 15
นายชูชาติ เพชรอำไพ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทย
ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 16
นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 16
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 16
ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช.
สาขาบริการสังคม
รหัส : 21
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 21
นายพิริยะ เข็มพล
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 21
รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ
อดีตคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 22
นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพฯ) จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 24
นางปิยพรรณ หันนาคินทร์
กรรมการบริหารบริษัท
ออปอเรชั่นนอลเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 44
นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คิดคิด จำกัด / นักแสดง
สาขาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 45
นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 52
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด
สาขาบริหารราชการ


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น