นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2556

รหัส : 04
ศ.เกียรติคุณ พลโท พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ มงกุฎเกล้า
สาขานักวิชาการ
รหัส : 08
นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร พ.บ. (แพทยศาสตร์)
นายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา
สาขาบริการสังคม
รหัส : 09
ศ.คลินิก นพ.สมชาย ศรียศชาติ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขานักวิชาการ
รหัส : 10
รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว วท.บ. (จิตวิทยา)
นายกสมาคมสมาพันธ์สมาคมจิตวิทยาอาเซียน
สาขานักวิชาการ
รหัส : 15
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 15
นายชัยวัฒน์ ศิริญาณ ศศ.บ. (การบัญชี)
เจ้าของร้านอาหาร “มณีไทย” ณ นครลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 15
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 15
นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการพัฒนาผู้นำ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลาง เครือเจริญโภคภัณฑ์
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 15
นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ศศ.บ.
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 16
นายชูชาติ กีฬาแปง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 16
นายพงษ์ดิษฐ พจนา วศ.บ. (โยธา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 16
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ วศ.บ. (โยธา)
ปลัดกระทรวงพลังงาน
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 17
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ศธ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 18
นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ ศศ.บ. (การเมืองการปกครอง)
ประธานกรรมการบริษัทในเครือภูเก็ตเซาท์เทิร์น กรุ๊ป
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 20
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม วท.ม. (ฟิสิกส์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 21
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ วศ.บ. (โยธา)
อธิการบดีสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 21
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขานักวิชาการ
รหัส : 39
นางสาวเดือน วงษา น.บ. (นิติศาสตร์)
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย องค์การ International Rescue Committee (IRC-LAC) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สาขาบริการสังคม
รหัส : 39
ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง วท.บ. (คณิตศาสตร์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขานักวิชาการ


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น