นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2554

รหัส : 05
พญ.กรรณิการ์ ตันประเสริฐ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 08
นพ.สุวิช อุปถัมภ์ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
เจ้าของคลีนิก OB-GYN สหรัฐอเมริกา
สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
รหัส : 09
นายพิจารณ์ วิริยะพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
กรรมการบริหารบริษัทเมืองโบราณจำกัด
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 10
นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
รองกรรมการผู้จัดการ (CP)
สาขาบริหารองค์กรเอกชน
รหัส : 12
ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช.
สาขานักวิชาการ
รหัส : 13
นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
อดีตผอ.สำนักหอสมุด มช.
สาขาบริการสังคม
รหัส : 13
นพ.เรวัต วิศรุตเวช พ.บ. (แพทยศาสตร์)
อธิบดีกรมการแพทย์
อธิบดีกรมการแพทย์
รหัส : 15
นายสมชาย เสียงหลาย ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 15
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ประธานกรรมการบริหาร รพ.เกษมราษฎร์
สาขาบริหารองค์กรเอกชน
รหัส : 17
นางนารีรัตน์ จันทรมังกร บธ.บ. (การบัญชี)
กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเวพ จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 17
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 19
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ วศ.บ. (โยธา)
รองกรรการผู้จัดการบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 31
น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
สาขาบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น