นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2553

รหัส : 125246
นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 128009
นายกฤษณ์ จิตอธิศีล
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สาขาบริหารองค์กรเอกชน
รหัส : 141311
นายสุรพล เศวตเศรณี
ศศ.บ. (มนุษยศาสตร์)
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัส : 156083
นายณัฐชาติ จารุจินดา
วศ.บ. (โยธา)
สาขาบริหารองค์กรเอกชน
รหัส : 127418
ทันตแพทย์หญิงสุพรรณี ธงทอง
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
สาขาบริการสังคม
รหัส : 157014
รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ
พ.บ. (แพทยศาสตร์)
สาขาองค์กรการศึกษา
รหัส : 164084
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 164244
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจิต
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 2404114
ร้อยตรีพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รหัส : 2604107
นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 3882227
นางวารี ภัทราวณิชย์
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 4440457
นางศรีจิตรา สวัสดิ์พานิช
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
สาขาบริหารสังคม
รหัส : 128064
นายสมชัย สมัยสุต
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
สาขาบริการสังคม
รหัส : 097014
พลเอก นพ.ชูศิลป์ คุณาไทย
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
สาขาบริหารรัฐกิจ


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น