นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2549

รหัส : 074023
นายอดิเรก ตันสาโรจน์วนิช ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
กรรมการผู้จัดการ ร้านกระจกตั้งฮกหมง จังหวัดตาก
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 107034
นายแพทย์ วรพันธ์ อุณจักร พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม, โรงพยาบาลเทพปัญญา ฯลฯ
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 107905
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 121910
นายสถาพร ศรีสัจจัง ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 134216
นายทวีชัย เติมคุนานนท์ วท.บ. (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา)
หัวหน้าสำนักงานสนาม สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติ
สาขาบริการสังคม
รหัส : 155034
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย วท.บ. (เคมี)
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 196117
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขานักวิชาการ
รหัส : 2410065
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา
สาขาบริหารราชการ


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น