นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2548

รหัส : 094060
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทค LIT จ.ลำปาง
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 107027
พล.ท.นพ.มงคล จิวะสันติการ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 117836
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
คณบดีคณะพยาบาลสาสตร์ ม.ขอนแก่น
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 118024
รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ม.เชียงใหม่
สาขาบริการสังคม
รหัส : 121747
นายอิสินธร สอนไว วท.บ. (จิตวิทยา)
กงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 124196
นายพีระพงศ์ สาคริก ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
กรรมการผู้จัดการ บ.ไทย แอ็กโกรเอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 144183
นายสุกิจ เจริญรัตนกุล ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 146018
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร วศ.บ. (โยธา)
กรรมการผู้จัดการ บ.ชิโน -ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 171138
นายพิษณุ จันทร์วิทัน ศศ.บ. (ภาษาอังฤกษ)
เอกอัครราชฑูตไทย ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รหัส : 194415
นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 1
สาขานักการเมือง


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น