นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
line
ประจำปี : 2546

รหัส : 104727
พลตำรวจตรี พันธุ์วัฒน์ ศรีวาลัย ร.บ. (รัฐศาสตร์)
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 075060
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา พ.บ. (แพทยศาสตร์)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
รหัส : 085038
นายแพทย์มิตร เทวอักษร พ.บ. (แพทยศาสตร์)
กรรมการผู้อำนวยการ สถานพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 094241
พันตำรวจเอก ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 104729
พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สาขาบริหารราชการ
รหัส : 111009
พันเอกหญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อดีตนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด
สาขาบริหารสังคม
รหัส : 155084
นายจงกล รัชนกูล วท.บ.(คณิตศาสตร์)
กรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัส : 157092
พันเอก นายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ประธานบริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด
สาขาบริการสังคม
รหัส : 167636
นายสุรชัย จิตภักดีบอินทร์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบริภัณฑ์
สาขาบริการสังคม
รหัส : 2402884
นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น